Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

I. TANIMLAR

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ifade eder.
Aydınlatma Metni:
Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni ifade eder.
Kişisel veri:
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Özel nitelikli kişisel veri:
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verileri ifade eder.
Kişisel verilerin işlenmesi:
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
İlgili kişi:
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Veri sorumlusu:
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri işleyen:
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Anonim hâle getirme:
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
Açık Rıza:
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

A. GİRİŞ
Anadolu Kültür, sizlere ait kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak amacıyla birtakım temel kurallar benimsemiştir. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen ve yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin, işlenmesi ve korunması ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, işbu Aydınlatma Metni Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Bilgisayar Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Anadolu Kültür”) tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin, kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda işbu Aydınlatma Metni Kanun kapsamında Anadolu Kültür’ün işlediği tüm kişisel verileri ve sahiplerini kapsamaktadır.

2. Veri Sorumlusu
Anadolu Kültür, Kanun kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Anadolu Kültür, Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinde şu ilkelere uyacaktır:
• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,
• Doğru ve güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

3. Kanun Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz
Kanun’un yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz de işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen koşullara uygun olarak işlenmektedir.

 

II. ANADOLU KÜLTÜR TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN VERİ SAHİPLERİ, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ/KANALLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

A. Veri Sahipleri
Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri, Anadolu Kültür çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir. Veri sahibinin aşağıda sayılan kategorilerden birine girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.
Katılımcı: Anadolu Kültür’ün desteklediği/düzenlediği proje/programlara başvurarak program/projeye katılmaya hak kazanan (fon desteği, burs vb.) gerçek kişileri ifade eder.
Katılımcı Adayı: Anadolu Kültür’ün desteklediği/düzenlediği proje/programlara başvuruda bulunan gerçek kişileri ifade eder.
Etkinlik Katılımcısı: Anadolu Kültür’ün düzenlediği etkinliklere (sergi, toplantı, tartışma, gösterim vb.) katılım sağlayan gerçek kişileri ifade eder. 
Jüri Üyesi: Anadolu Kültür’ün desteklediği/düzenlediği program/proje katılımcısının belirlenmesi için değerlendirme yapmak amacıyla iletişimde olunan gerçek kişileri ifade eder.
Eğitmen: Anadolu Kültür’ün desteklediği/düzenlediği program/projelerde katılımcılara eğitim veren gerçek kişileri ifade eder.
Sanatçı: Anadolu Kültür’ün gerçekleştirdiği etkinliklere (sergi, toplantı, tartışma, gösterim vb.) davetli olarak katılan moderatör, söyleşi veren, eser sergileyen vb. sebeplerle iletişimde olunan gerçek kişileri ifade eder.
Yazar/Çevirmen: Kültür, sanat ve edebiyatın geliştirilmesi amacıyla kişisel verileri işlenen gerçek kişileri ifade eder.
E-Bülten Üyesi: Anadolu Kültür’ün düzenlediği etkinlik faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen gerçek kişileri ifade eder.
Sergi Ziyaretçisi: Anadolu Kültür nezdinde gerçekleşen sergileri fiziken ziyaret eden gerçek kişileri ifade eder.
Üçüncü Kişiler: Program/projeye başvuruları sırasında katılımcı/katılımcı adayı tarafından verileri iletilen kişiler, çalışan adayı tarafından referans olarak gösterilen kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçek kişileri ifade eder. 
Çalışan Adayı: Anadolu Kültür’e CV ve/veya portfolyo göndererek ya da başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.

B. Kişisel Veri Kategorileri
Kişisel verileriniz aşağıda belirtildiği şekilde kategorize edilmiş olup, Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.
Kimlik Bilgisi: T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, medeni hal gibi kişinin kimliğine yönelik her türlü kişisel veri
İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişisel veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik her türlü kişisel veri
Hukuki İşlem Bilgisi: Hukuki hak ve alacakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işlenen her türlü kişisel veri
Fiziksel Mekan Güvenliği: Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar gibi kayıtlara ilişkin her türlü kişisel veri
İşlem Güvenliği Bilgisi: Anadolu Kültür’ün faaliyetlerini yürütürken teknik, ticari ve hukuki güvenliğini sağlaması için işlenen her türlü kişisel veri
Finansal Bilgi: Anadolu Kültür’ün kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen her türlü kişisel veri
Mesleki Deneyim Bilgisi: Eğitim durumu, sertifikalar, eğitim/mesleki deneyim ve tecrübe bilgileri gibi her türlü kişisel veri
Çalışan Adayı Bilgisi: Çalışan adayına ilişkin özgeçmiş, portfolyo, değerlendirme notları gibi her türlü kişisel veri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Anadolu Kültür’ün desteklediği/düzenlediği proje/program katılımcılarına, etkinlik katılımcılarına, sanatçılara, yazarlara, çevirmenlere, eğitmenlere, sergi ziyaretleri sırasında ziyaretçilere ait fotoğraf, ses ve video kayıtları gibi her türlü kişisel veri
Denetim ve Teftiş Bilgisi: Veri sahibiyle ilişkilendirilen, Anadolu Kültür’ün yasal takip ve haklarını ileri sürmesine ilişkin her türlü kayıt ve işleme ilişkin kişisel veri
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Anadolu Kültür’e yöneltilen her türlü talep ve şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Dijital Ortam Kullanım Verileri/Çerez Verileri: Ziyaretçilerin kimliklerini tespit etmeden bilgi toplamak ve internet sitesi kullanım istatistiklerini belirlemek için kullanılan Google Analytics çerezleri
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

C. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Anadolu Kültür tarafından, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda, aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenebilecektir.
Program/proje katılımcı adayı başvurularının değerlendirilmesi, program/projeye katılmaya hak kazanacak katılımcıların belirlenmesi,
• Katılımcı/katılımcı adaylarına başvurularının sonuçları ile ilgili bilgi verilmesi,
• Program/proje kapsamında Anadolu Kültür’ün meşru menfaatleri doğrultusunda katılımcıların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla katılımcıların kayıtlarının oluşturulması,
• Program/projeye katılımcı adaylarına ait başvuruların hakkaniyetli ve doğru değerlendirilebilmesi, program/projeye başvuruda bulunan kişilere, yeni dönem program/proje olması halinde yeniden katılım önerisi götürülmesi, bu amaçla başvuru ve değerlendirme sürecinde başvuru formunun, CV’nin, portfolyonun, görüşme ve değerlendirme notlarının makul süre boyunca saklanması,
• Sözleşmelerin kurulması ve yenilenmesi, kurulan sözleşmelerin ifası ve sözleşme tarafları ile ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
• Katılımcı/etkinlik katılımcısı/jüri üyesi/eğitmen/sanatçı/yazar/çevirmen/sergi ziyaretçisinin fotoğraflarının, video kayıtlarının, biyografilerinin amaç ile bağlantılı olarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Anadolu Kültür’ün faaliyetlerinin tanıtılabilmesi, kültür, sanat ve edebiyatın geliştirilebilmesi için Anadolu Kültür’e ait sosyal medya hesapları, internet siteleri, katalog, broşür, sergi alanları vb. fiziki ve/veya dijital ortamlarda yayınlanması,
• Etkinliklerden yararlanma olanaklarının sağlanması, söz konusu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
• Düzenlenen etkinlikler, program/projeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Anadolu Kültür’ün faaliyetleri ile ilgili her türlü kanal aracılığıyla bilgilendirme yapılması, katılım çağrısında bulunulması ve katılımın teşvik edilmesi,
• Destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde Anadolu Kültür’e ait veya Anadolu Kültür’ün duyurmak istediği sergi, davet, tanıtım vb. uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgilendirmenin yapılması,
• E-Bülten üyelerine ve diğer onaylı veri tabanına, Anadolu Kültür ve faaliyetlerinin tanıtım ve duyurusu amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi,
• Program/proje/etkinlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere katılımcı/etkinlik katılımcısı/sanatçı/jüri üyesi/eğitmen/yazar/çevirmene ulaşım ve konaklama sağlanması,
• Program/proje/etkinlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere katılımcı/etkinlik katılımcısı/sanatçı/jüri üyesi/eğitmen/yazar/çevirmene ödeme yapılması,
• Bilgi talep edilmesi halinde program/proje/etkinlik/davet vb. faaliyetlerle ilgili bilgi verilmesi,
• Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
• Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Anadolu Kültür ziyaretçilerine internet bağlantısı sunulması,
• Referans araştırması yapılması,
• Faaliyetler ile ilgili olarak istatiksel çalışmalar kapsamında değerlendirme yapılması,
• Fon sağlayan kuruluşlar/sponsorlar/destekçiler/iş ortakları/tedarikçi ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
• Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedeklenmesi,
• Anadolu Kültür’e ait çalışma yerlerinin, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması,
• Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvurularının değerlendirilmesi,
• Çalışan adaylarına değerlendirme sonucu ile ilgili bilgi verilmesi,
• Başvuru kapsamında çalışan adaylarının makul süre boyunca kayıtların tutulması, başvuruda bulunan adaylara uygun bir iş fırsatı olması halinde öneri götürülmesi, bu amaçla başvuru ve değerlendirme sürecinde başvuru formunun/özgeçmişin/portfolyonun/görüşme ve değerlendirme notlarının saklanması,
• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Mevcut verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması,
• Gelen şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi.

D. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi/Kanalları Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Anadolu Kültür’ün desteklediği/düzenlendiği program/projelere yapılan başvuru, Anadolu Kültür ve/veya işbirliği yaptığı kuruluşlar tarafından hazırlanan formlar, e-bülten üyeliği, sergi alanlarındaki iletişim formları, üyelik sözleşmeleri, veri sahipleri tarafından gönderilen e-postalar, sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube vb.) paylaşımları, herhangi bir sebeple Anadolu Kültür ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak amacıyla CV ve/veya portfolyo gönderilmesi, güvenlik kamera kayıtları, Anadolu Kültür’ün iş ilişkisi içinde olduğu fon kuruluşları, destekçileri, çözüm ortakları, seyahat acenteleri, oteller, basın kuruluşları vb. kurumların çalışanları olmak nedeniyle bu kurumlar üzerinden, internet sitesi, kısa mesaj, mobil uygulamalar gibi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecek, bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’a uygun olarak işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel veri işleme sebepleri her bir veri sahibi ve veri kategorisi bakımından değişiklik gösterebilmektedir. Kişisel verileri işleme sebepleri Kanun’un 5. Maddesinde sayılmıştır.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızası Olması
Veri sahibinin açık rızasının olması, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini olanaklı kılan sebeplerden sadece bir tanesidir. Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmaması halinde kişisel veriler, veri sahibinin bilgilendirilmeye dayalı özgür irade ile açık rızası alınarak işlenmektedir. Veri sahibi, açık rızasını dilediği zaman geri alabilecektir. Bunun dışında kişisel veriler aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı halinde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesinin öngörüldüğü hallerde, Anadolu Kültür, verisi işlenecek veri sahibinin ayrıca açık rızasını almadan kişisel verilerini işleyebilecektir.

Fiili İmkansızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veriler işlenebilecektir.

Veri Sahibinin Kişisel Verilerini Alenileştirmiş Olması
Kişisel verinin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, alenileştirilme amacıyla bağlantılı olması kaydıyla açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilecektir.

Meşru Menfaate Dayalı Olarak İşlenmesi
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Anadolu Kültür’ün meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenebilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kanun’a göre veri sahibinin açık rızası alınmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi yasaktır. Ayrıca Kanun’a göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rızası dışında aşağıdaki hallerde de mümkündür:
• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Anadolu Kültür, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerin işleme amaçlarını gerçekleştirebilmek için kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. Maddesinde belirtilen şartlara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirlediği düzenlemelere uygun davranarak yurt içinde ve yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program/proje ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, katılımcının belirlenebilmesi için jüri üyeleriyle, program/proje katılımcılarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve özel hukuk kişileri ile paylaşılabilecektir.

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle muhafaza edilecektir. Mevzuatta öngörülmüş süreler yok ise, Anadolu Kültür her bir veri işleme faaliyeti için, veri işleme faaliyetinin amacını göz önünde bulunarak kişisel verileri gerekli sürelerle saklayacaktır.
Kanun’un 7. maddesi uyarınca kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Anadolu Kültür tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Kurul tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Anadolu Kültür, Kanun’un 12. Maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

VI. DİĞER SİTELERİN GİZLİLİK POLİTİKALARI

Anadolu Kültür, Anadolu Kültür ve Anadolu Kültür’e ait internet sitelerinden (Depo İstanbul, Şehre BAK, KurdiLit, Diyarbakır Sanat Merkezi, Diyarbakır Hafızası) bağlantı verilen üçüncü kişi kurum ve kuruluşların kişisel verilerin korunmasına ilişkin politika ve veri işleme faaliyetlerinden sorumlu değildir.

 

VII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Anadolu Kültür’ün düzenlediği/desteklediği programlara başvuru formu, CV, portfolyo göndererek başvuruda bulunan katılımcı adayları tarafından program/proje/etkinlik kapsamında iletilen kişisel verileriniz, çalışan adayı tarafından CV ve/veya portfolyo ile birlikte iletilen kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya bağlantılı olarak ve Anadolu Kültür’ün meşru menfaatleri kapsamında işlenebilecektir.
Ancak haberiniz olmadan program/proje/etkinlik veya iş başvurusu kapsamında kişisel verileriniz tarafımıza iletilmiş ise sizinle ilk iletişim kurduğumuz esnada bizi bu hususta bilgilendirmenizi öneririz. Talep ettiğiniz takdirde de kişisel verilerinizin sistemlerimizden silineceğini belirtmek isteriz.

 

VIII. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Anadolu Kültür’e iletmeniz durumunda Anadolu Kültür talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvuru talebinizi bu metnin sonundaki butonu tıklayarak indirebileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup formu, yazılı ve ıslak imzalı olarak “Cumhuriyet Cad. Ka-Han No: 40/8 Elmadağ 34367 İstanbul” adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili başvuru talebinizi [email protected] e-posta adresine, güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak ya da Anadolu Kültür’ün sisteminde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.
Aydınlatma Metni teknolojik, hukuki ve operasyonel gelişmelere bağlı olarak yeniden düzenlenebileceğinden, Anadolu Kültür işbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.